Czym się
zajmujemy?

W kancelarii EUPATENT.PL zajmujemy się pełnym zakresem postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w sprawie patentów europejskich. Oferujemy:

  • prowadzenie postępowania postępowanie o udzielenie patentu europejskiego
  • postępowanie sprzeciwowe przeciwko już udzielonym patentom europejskim
  • postępowanie odwoławcze przeciwko decyzjom wydanym przez urząd w sprawie patentów europejskich

W ramach współpracy z kancelariami zagranicznymi oferujemy walidację patentów europejskich we wszystkich państwach członkowskich Konwencji.

Od 2014r., jeśli wejdą w życie regulacje dotyczące patentu jednolitego, europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą również uprawnieni do prowadzenia postępowań w sprawie uzyskania patentu jednolitego (zwanego wcześniej patentem wspólnotowym). Patent jednolity umożliwi uzyskanie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności odrębnej walidacji w każdym z krajów.

Jak udzielany jest
patent europejski?

Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) z siedzibą w Monachium www.epo.org), na podstawie Konwencji o patencie europejskim. Umożliwia on uzyskanie ochrony na wynalazek w 34 państwach członkowskich Konwencji.

Postępowanie o udzielenie patentu toczy się w ramach zharmonizowanej procedury przed EPO. Po wydaniu przez urząd decyzji o przyznaniu patentu, właściciel patentu przeprowadza tzw. procedurę walidacji w krajach, w których patent europejski ma być chroniony. Ze względu na wysokość opłat, większość patentów europejskich utrzymywana jest w mocy tylko w niektórych krajach.

Procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym

Uzyskanie patentu europejskiego trwa ok. 3-4 lat od momentu dokonania zgłoszenia. Czas ten jest zależny od skomplikowania sprawy i ilości podobnych rozwiązań wskazanych przez eksperta.

Poniższy wykres prezentuje typowe etapy prowadzenia sprawy przed Europejskim Urzędem Patentowym

Etapy postępowania przed Europejskim Urzędem
Dla średniego czasu postępowania o udzielenie patentu – 4 lata

1rok 3rok 4rok faza krajowa
Procedura
zgłoszeniowa
Raport
z badania
Procedura
udzielenia patentu
Walidacja
Raport
z poszukiwań
Odpowiedź na
ewentualne zarzuty
Odpowiedź na
ewentualne zarzuty
Utrzymanie
w mocy – 3 rok
Utrzymanie
w mocy – 4 rok
Krajowe opłaty okresowe
za ochronę

Procedura zgłoszeniowa

Na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta opracowujemy opis europejskiego zgłoszenia patentowego w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem polskiego urzędu patentowego, zgodnie z wymogami prawa polskiego. Na tym etapie należy dokonać opłaty za zgłoszenie (105 EUR) i za poszukiwania (1105 EUR).

Raport z poszukiwań

Po ok. 3-6 miesiącach otrzymujemy raport z poszukiwań wraz z opinią o patentowalności wynalazku, sporządzony przez eksperta z Europejskiego Urzędu Patentowego. Raport ten przedstawia dokumenty ze stanu techniki, które ekspert uważa za zbliżone do zgłaszanego wynalazku. Otrzymana opinia pozwala na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania:

– jeśli nie wskazuje dokumentów podważających nowość lub nieoczywistość rozwiązania – przyznanie patentu jest wysoce prawdopodobne

– jeśli wskazuje dokumenty podważające nowość lub nieoczywistość rozwiązania – przygotowujemy opinię wskazującą, na ile trafne są uwagi eksperta i jaki zakres ochrony możliwy jest naszym zdaniem do uzyskania. Na tej podstawie klient podejmuje decyzję co do dalszych kroków w postępowaniu.

Odpowiedź na ewentualne zarzuty wskazane w raporcie z poszukiwań

W przypadku decyzji o kontynuowaniu postępowania, należy przesłać do urzędu odpowiedź, która może zawierać korektę (np. zawężenie) zakresu żądanej ochrony (zastrzeżeń patentowych).

Raport z badania

Po 2 latach od daty zgłoszenia należy wpłacić opłatę za badanie (1480 EUR) i za wyznaczenie krajów do ochrony (525 EUR). Urząd przesyła nam raport z badania, który zawiera wstępną decyzję o przyznaniu patentu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Odpowiedź na ewentualne zarzuty wskazane w raporcie z badań

W przypadku, gdy klient podjął decyzję o kontynuowaniu postępowania, należy przesłać wyjaśnienia dotyczące ewentualnych zarzutów. Urząd umożliwia ok. 2-3 krotne przesyłanie odpowiedzi na piśmie, w przypadku gdy po trzeciej odpowiedzi urząd podtrzymuje swoją decyzję o nieprzyznaniu ochrony, wtedy odbywa się postępowanie ustne.

Utrzymanie w mocy

Od 2 roku po dokonaniu zgłoszenia, co roku należy wnosić opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy. Opłaty wzrastają w kolejnych latach (3 rok: 420 EUR, 4 rok: 525 EUR).

Procedura udzielenia patentu

Po wydaniu przez urząd decyzji o udzieleniu patentu, przesyła się tłumaczenie zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki urzędowe (niemiecki, francuski) oraz wpłaca się opłatę za przyznanie patentu (790 EUR).

Walidacja

Po uzyskaniu decyzji o udzieleniu patentu, w ciągu zwykle 3 miesięcy należy przeprowadzić tzw. walidację patentu w wybranych krajach, w których klient chciałby uzyskać ochronę. W tych, w których walidacja nie zostanie przeprowadzona, patent nie będzie chroniony. W niektórych krajach, które przystąpiły do Porozumienia Londyńskiego (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania), walidacja wymaga jedynie dokonania określonych opłat urzędowych. W innych (np. Hiszpania, Włochy) walidacja wymaga dokonania opłat urzędowych i przesłania tłumaczenia opisu patentowego na język danego kraju.

Krajowe opłaty okresowe za ochronę

krajach, w których dokonano walidacji, aby utrzymać ochronę patentu, co roku należy wnosić opłaty za ochronę.

Zakres ochrony patentu europejskiego

Patent europejski przyznaje jego właścicielowi w każdym państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie.

Polska przystąpiła do Konwencji o patencie europejskim 1 marca 2004r. i tylko patenty europejskie zgłoszone po tej dacie mogą być chronione w Polsce. Ilość patentów europejskich, które uzyskują ochronę w Polsce systematycznie rośnie – tylko w 2012r. dokonano w Polsce walidacji ok. 6700 patentów europejskich (przy ok. 2700 patentów polskich).

Patent wspólnotowy (Community patent)

Ochrona patentowa w Europie jest obecnie realizowana przez dwa systemy: krajowe systemy patentowe i europejski system patentowy.

Obecny system patentu europejskiego umożliwia uzyskanie patentu w jednej procedurze prowadzonej przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jednak po uzyskaniu patentu konieczna jest jego walidacja w każdym z krajów, w których właściciel patentu chce uzyskać ochronę, co w wielu krajach wymaga konieczności złożenia tłumaczenia opisu patentowego na język krajowy. Następnie, w celu utrzymania ochrony należy wnosić opłaty za utrzymanie w mocy odrębnie dla każdego z krajów.

Patent jednolity (inaczej, patent wspólnotowy) to nowy instrument ochrony patentowej, który wejdzie w życie najprawdopodobniej w 2014r. Patent jednolity będzie udzielany przez Europejski Urząd Patentowy na zasadach analogicznych dla obecnych patentów europejskich. Uproszczona zostanie jednak procedura po przyznaniu patentu – zamiast wymaganej dotychczas walidacji w wybranych krajach, możliwe będzie złożenie wniosku o przyznanie patentu jednolitego, który uzyska ochronę we wszystkich krajach należących do systemu patentu jednolitego. Uzyskanie ochrony na patent jednolity nie będzie wymagało składania tłumaczeń na języki krajowe. Utrzymanie patentu jednolitego w mocy na terenie wszystkich krajów będzie wymagało wniesienia tylko jednej corocznej opłaty.

Patent jednolity wzbudza w Polsce duże kontrowersje. Z jednej strony podnoszone są głosy, że system będzie sprzyjał rozwojowi innowacyjności, gdyż pozwoli na uzyskanie szerokiej terytorialnie ochrony przy znacznie niższych kosztach niż koszty związane z obecnym patentem europejskim. Z drugiej strony jednak pojawiają się argumenty, że system znacznie ograniczy swobodę działania niewielkich przedsiębiorstw, których nie będzie stać na kosztowne badania czystości patentowej patentów jednolitych w językach obcych.

System patentu jednolitego jest wciąż na etapie organizacyjnym. Wejdzie on w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r., po podpisaniu przez 13 państw członkowskich porozumienia w sprawie sądu patentowego (Unified Patent Court).

Polska nie przystąpiła porozumienia w sprawie systemu patentu jednolitego, a więc patenty jednolite nie będą obowiązywać na terenie Polski.

Jednak podmioty z Polski będą mogły ubiegać się o ochronę patentową w ramach patentu jednolitego. Europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą uprawnieni do prowadzenia procedury uzyskania patentu jednolitego w pełnym zakresie.

Jednolity patent europejski