Category Archives: tab-uslugi

Case studies

W naszej kancelarii chętnie podejmujemy ciekawe wyzwania.

Poniżej przykłady tego typu działań, które prowadziliśmy dla naszych klientów:

Szkolenie dla kadry inżynierskiej

Przeprowadziliśmy kilkudniowe szkolenie dla ok. 60-osobowj grupy inżynierów w firmie z sektora IT. Szkolenie obejmowało:

 • wprowadzenie w zagadnienia ochrony własności przemysłowej,
 • przedstawienie procesu ubiegania się o patent na przykładzie postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym,
 • specyficzne kwestie związane z ochroną patentową programów komputerowych,
 • przykłady istotnych patentów z obszaru działań klienta,
 • instruktaż „jak czytać dokumenty patentowe”,
 • praktyczne zasady korzystania z darmowych patentowych baz danych.

Szkolenie dla finansistów

Przeprowadziliśmy całodniowe szkolenie dla ok. 20-osobowej grupy specjalistów z dziedziny finansów. Szkolenie obejmowało:

 • rodzaje praw własności intelektualnej,
 • sposoby ochrony własności przemysłowej,
 • procedury uzyskania ochrony w ramach patentu polskiego, europejskiego, amerykańskiego i procedurę zgłoszenia międzynarodowego, z określeniem kosztów i czasu trwania postępowania,
 • analizę treści dokumentów patentowych,
 • sposoby wyszukiwania informacji w patentowych bazach danych.

Międzynarodowa ochrona wynalazku

Dla naszego klienta, który dokonał międzynarodowego zgłoszenia patentowego, przeprowadziliśmy dokładną analizę raportu ze stanu techniki, określając praktyczne szanse na uzyskanie patentu.

Następnie, koordynowaliśmy procedury zgłoszeniowe wynalazku w:

 • Europejskim Urzędzie Patentowym
 • w Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii, Kanadzie, Korei Pd., Meksyku, Rosji oraz USA (za pośrednictwem współpracujących z nami kancelariami w poszczególnych krajach)

Identyfikacja i pozyskanie praw własności przemysłowej

Dla naszego klienta planującego inwestycję w nowe technologie i starającego się o dotacje z Programu Innowacyjnego Operacyjna Gospodarka przygotowaliśmy:

 • zestawienie dostępnych na rynku technologii objętych prawami własności przemysłowej
 • prowadziliśmy negocjacje z wybranymi przez klienta dostawcami
 • prowadziliśmy proces podpisania umowy o nabycie udziału w prawach własności przemysłowej

Dzięki powyższym działaniom, klient uzyskał współwłasność technologii, co było istotnym czynnikiem na etapie uzyskania przez niego dotacji.

Dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej:

Dla kilkunastu naszych klientów, we współpracy z doradcami ds. funduszy unijnych, uzyskaliśmy dofinansowanie na ochronę patentową za granicą (zwłaszcza w Europie i w USA). Kwota pozyskanych dotacji (działanie 5.4.1 POIG) dla każdego z wniosków wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł (dotacja pokrywa do 70% kosztów postępowania).

Software patents

Software patents – patenty na oprogramowanie

Patent europejski jest instrumentem zapewniającym skuteczną ochronę algorytmów, które prowadzą do efektów technicznych.

Stanowisko europejskiego urzędu patentowego, które uważane jest za ogólnie sprzyjające ochronie patentowej oprogramowania, jest od lat przedmiotem zagorzałych sporów.

Najnowsza decyzja rozszerzonej komisji odwoławczej (G3/08 z dnia 12 maja 2010r.) potwierdziła spójność orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie patentów związanych z programami komputerowymi. Tym samym, urząd będzie kontynuował ocenę tego typu rozwiązań zgodnie z zasadami, według których:

 • rozwiązania, które zastrzegane są wprost jako „program komputerowy” można uznać się za wynalazki, jeśli wywołują pewien efekt techniczny,
 • efekt techniczny nie musi dotyczyć oddziaływania na obiekty w świecie rzeczywistym, może to być np. usprawnienie wymiany danych pomiędzy programami komputerowymi,
 • rozwiązania zastrzegane jako „sposób realizowany przy pomocy komputera” czy „nośnik z programem komputerowym” zawsze uznaje się za wynalazki, ponieważ nie są to „programy komputerowe jako takie”.

W kancelarii EUPATENT.PL na bieżąco śledzimy rozwój orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również sądów krajów europejskich i USA.

Klientom z sektora informatyki, elektroniki, telekomunikacji oferujemy następujące usługi:

 • szkolenia wskazujące możliwości patentowania rozwiązań informatycznych;
 • analizę projektu w celu wskazania rozwiązań informatycznych podlegających ochronie patentowej;
 • badanie czystości patentowej projektu (wskazanie potencjalnie naruszanych patentów, propozycje obejścia tych patentów);
 • wniesienie sprzeciwu do Europejskiego Urzędu Patentowego przeciwko udzielonym patentom.

Szkolenia

Szkolenia w zakresie własności przemysłowej

Wiedza z zakresu praw własności przemysłowej jest złożona i skomplikowana, a decyzje powinny być podejmowane w ścisłej współpracy ze specjalistą, takim jak rzecznik patentowy.

Jednak wiele czynności wstępnych, takich jak identyfikacja rozwiązań o potencjale ochronnym, wstępne badania stanu techniki czy wstępny opis rozwiązań do patentowania, może być z powodzeniem wykonywanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników w firmie.

Dla tych z Państwa, którzy planują systematyczną ochronę swoich praw własności przemysłowej, chętnie przybliżamy specjalistyczną wiedzę w zakresie dostosowanym do ich potrzeb. Takie spotkania pomagają w nawiązaniu bliższej i skuteczniejszej współpracy.

Szkolenia kierowane do inżynierów

W przedsiębiorstwach z dobrze funkcjonującym systemem ochrony własności przemysłowej, innowacje techniczne są identyfikowane już na etapie ich tworzenia przez inżynierów.

Na naszych szkoleniach przedstawiamy zasady badania zdolności patentowej wynalazków, tak aby inżynierowie potrafili wstępnie określić, które z ich rozwiązań mają potencjał na uzyskanie ochrony.

Przedstawiamy zasady korzystania z baz patentowych i skutecznie sposoby analizy skomplikowanej dokumentacji patentowej, co pozwala Państwu na wykonanie wstępnej analizy rozwiązań konkurencji we własnym zakresie.

Szkolenia kierowane do dyrektorów i zarządu firmy

Do sprawnego funkcjonowania systemu ochrony niezbędne jest zarządzanie nim przez osoby z wiedzą strategiczną w tym zakresie.

Na szkoleniach strategicznych przedstawiamy Państwu ogólne założenia ochrony własności przemysłowej, analizę działalności firm konkurencyjnych w tym zakresie oraz przykłady działań, które mogą zostać podjęte w Państwa przedsiębiorstwie.

Dla ułatwienia planowania dalszych zadań przedstawiamy szczegóły procedur postępowania przed urzędami i wymagane nakłady czasowe i finansowe.

Szkolenia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych

Dla tych z Państwa, którzy planują utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej, oferujemy systematyczne szkolenia pracowników działu. W szczególności, oferujemy długoterminowe (zasadniczo 3-letnie) szkolenie przygotowujące pracownika do uzyskania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego, co pozwali Państwu na dalsze samodzielne prowadzenie spraw ochrony własności przemysłowej.

pencil-right

Doradztwo

Doradztwo strategiczne

Dążymy do tego, aby kontakt z Państwem nie zakończył się na wykonaniu jednego zlecenia, a przerodził się w długotrwałą i owocną współpracę, której efektem będzie zwiększenie Państwa potencjału innowacyjnego i ochrona wypracowanych rozwiązań.

W tym celu oferujemy:

Audyt ochrony własności przemysłowej Klienta

W ramach audytu:

 • określamy potencjał innowacyjny obszaru Państwa działalności
 • oceniamy aktualny poziom ochrony rozwiązań Państwa i konkurentów
 • przedstawiamy propozycje możliwych usprawnień

Opracowanie strategii ochrony własności przemysłowej

Po zakończonym audycie pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii ochrony innowacji. Opracowujemy procedury dostosowane do specyfiki Państwa działalności. Określamy optymalne sposoby ochrony (patenty, wzory, znaki towarowe), obszary terytorialne ochrony (porównujemy koszty uzyskania ochrony w danym kraju do potencjalnej wartości patentu w tym kraju). Przedstawiając nakłady finansowe i czasowe ponoszone przy osiąganiu określonych działań, pomagamy Państwu w tworzeniu budżetu celowego. W tym czasie pomagamy uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Tworzenie działu ochrony własności przemysłowej u Klienta

Dla przedsiębiorstw, które posiadają duży potencjał innowacyjny, generujących wiele rozwiązań, optymalną metodą jest utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej. Nasza kancelaria pomoże Państwu w doborze i przeszkoleniu pracowników a także organizacji pracy, w tym podziale zadań, które mogą być prowadzone we własnym zakresie, a które warto zlecić kancelarii zewnętrznej.

Badania patentowe

Światowa literatura patentowa obejmuje ok. 50 milionów dokumentów.

eupatent-article-pic-001Ocenia się, że informacje zawarte w patentach stanowią ok. 80% dostępnej wiedzy technicznej, a to dlatego, że dokument patentowy powinien przedstawiać wynalazek na tyle dokładnie, aby specjalista z danej dziedziny był w stanie zrealizować wynalazek na podstawie opisu patentowego. Zatem dokumenty patentowe zawierają informacje na tyle szczegółowe, że na próżno szukać ich w publikacjach naukowych (obejmujących głównie wiedzę teoretyczną), publikacjach technicznych (instrukcje serwisowe, użytkowania) czy marketingowych (foldery, katalogi).

Abstrakty większości dokumentów patentowych dostępne są w języku angielskim. Natomiast pełne teksty dokumentów dostępne są tylko w języku kraju, który wydał dany patent. Za pomocą specjalistycznych komputerowych systemów tłumaczących możliwe jest ich przetłumaczenie na inne języki, a w szczególności na język angielski. Dzięki międzynarodowemu systemowi klasyfikacji patentowej (International Patent Classification) można sprawnie i skutecznie odnaleźć poszukiwany dokument z danej dziedziny. Oferujemy Państwu badania patentowe w zakresie:

Określenie szans na uzyskanie patentu (badanie zdolności patentowej)

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentach patentowych i innych publikacjach. Niestety, często okazuje się, że rzekomo nowy pomysł został już wcześniej opisany przez inne osoby. W dokumentach patentowych znaleźć można informacje o wielu produktach, które pozostały na etapie prac badawczo-rozwojowych i z różnych względów nie zostały wprowadzone na rynek. W przypadku zidentyfikowania znanych wcześniej analogicznych rozwiązań, jesteśmy w stanie uchronić Państwa przed rozpoczęciem kosztownej procedury patentowania rozwiązania, która w rezultacie zakończyłaby się decyzją odmowną.

Badanie czystości patentowej produktu

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z patentami na terenie krajów, w których planujecie Państwo wprowadzić dany produkt do sprzedaży lub produkcji. Badanie pozwala zidentyfikować patenty, o których naruszenie mogliby Państwo zostać posądzeni. Takie wcześniejsze rozeznanie pozwala na odpowiednio wczesne podjęcie negocjacji w sprawie uzyskania licencji określonych patentów lub wycofanie się z określonego obszaru, aby zminimalizować przyszłe zagrożenia.

Badanie ważności udzielonego patentu

W przypadku, gdyby zostali Państwo pozwani o naruszenie istniejącego patentu lub gdy w wyniku badania czystości patentowej zidentyfikowano zagrażające patenty, warto sprawdzić czy zostały one udzielone z zachowaniem określonych wymogów. Sprawdzamy, czy rozwiązanie objęte danym patentem w momencie zgłoszenia posiadało zdolność patentową, porównując je z wcześniej opublikowanymi dokumentami. Gdy okaże się, że został on udzielony nieprawidłowo, można rozpocząć procedury sprzeciwu lub unieważnienia patentu, unikając tym samym jego naruszenia.
W przypadku patentów europejskich, w wyniku sprzeciwu średnio 1/3 patentów zostaje utrzymana w mocy, 1/3 zostaje ograniczona, a 1/3 unieważniona w całości. W wielu przypadkach badanie ważności patentu prowadzi więc do jego unieważnienia i oddalenia zarzutu o naruszenie.

Ochrona praw

Ochrona praw własności przemysłowej

Własność przemysłowa to unikalne rozwiązania związane z działalnością firmy. Może być ona chroniona za pomocą praw wyłącznych, które obejmują wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi, każde z powyższych praw jest ograniczone do terytorium kraju lub organizacji krajów, które przyznały dane prawo. Dla przykładu, patent polski chroni wynalazek jedynie na terytorium Polski, przy czym jeśli jest to jedyny patent chroniący ten wynalazek, to jego stosowanie w innych krajach jest dopuszczalne.

Kancelaria EUPATENT.PL specjalizuje się w ochronie praw własności przemysłowej za granicą, a w szczególności poprzez europejskie i poza-europejskie prawa ochronne.

Nasze główne obszary działania to:

Patenty europejskie

Ochronę patentową obejmującą wiele krajów europejskich można uzyskać w Europejskim Urzędzie Patentowym z siedzibą w Monachium, do którego składa się zgłoszenie patentowe. Zgłoszenie to jest akceptowane w ramach jednolitej procedury i zasad akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie. Aby po udzieleniu patentu europejskiego uzyskać ochronę w poszczególnych krajach należy jedynie dokonać procedury walidacji patentu. Jest to związane z opłatą urzędową i ewentualnym złożeniem tłumaczenia patentu na język tego kraju.

Patenty europejskie pozwalają na uzyskanie ochrony o zakresie szerszym niż ochrona udzielana niektórymi patentami krajowymi, w tym polskimi. Dotyczy to głównie patentów związanych z programami komputerowymi.

Wzory przemysłowe wspólnotowe

Wzory przemysłowe pozwalają na skuteczną ochronę wizualnej strony produktu, jeśli nie jest ona związana z cechami technicznymi i tym samym nie podlega ochronie patentowej. Po zarejestrowaniu wzoru wspólnotowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante uzyskuje się ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Taka procedura jest szybka (trwa ok. 1 miesiąca) i względnie niedroga.

Ochrona własności przemysłowej poza terytorium Europy

Z myślą o naszych klientach, którzy eksportują towary na rynki pozaeuropejskie, utrzymujemy stały kontakt z zagranicznymi kancelariami, które mogą skutecznie ich reprezentować w danym kraju.

Prowadzimy patentowe zgłoszenia międzynarodowe (PCT), dzięki którym łatwiej jest uzyskać ochronę wynalazku w wielu krajach. W trakcie prowadzenia sprawy przez kancelarie zagranicznie przekazujemy im szczegółowe instrukcje działania, co pozwala na istotne obniżenie kosztów w porównaniu do standardowego postępowania.

Firmy doradcze

Firmy doradcze

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – firmy doradztwa w zakresie funduszy unijnych, podatkowego, zarządzania przedsiębiorstwem – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza projektu w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • analiza istniejącego portfolio praw, weryfikacja stanu prawnego
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – fundusze inwestycyjne – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza projektu w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • analiza istniejącego portfolio praw, weryfikacja stanu prawnego
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)

Jednostki naukowe

Jednostki naukowe

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – jednostki naukowe, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • dokonywanie zgłoszeń patentowych polskich, europejskich, międzynarodowych (PCT) i zagranicznych
 • umowy licencyjne

Start-up

Start-up

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – firmy start-up – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • opracowanie dokumentacji dla inwestorów
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – przedsiębiorcy – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza działalności firm konkurencyjnych
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • ochrona wzorów przemysłowych
 • ochrona znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP
 • prowadzenie postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Alicante
 • prowadzenie zgłoszeń międzynarodowych (PCT) i faz krajowych na całym świecie
 • unieważnianie praw konkurencji
 • zarządzanie portfolio praw własności przemysłowej
 • umowy licencyjne
 • spory sądowe z zakresu własności przemysłowej
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Mamy duże doświadczenie w doradztwie i świadczeniu kompleksowych usług dla podmiotów ubiegających się o dotacje unijne.

Najczęściej wybierane usługi z tego zakresu obejmują:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • zgłoszenia do urzędu patentowego w celu uzyskania sprawozdania o stanie techniki
 • ochrona patentowa technologii
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • ochrona wzorów przemysłowych
 • ochrona znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne

Zakres usług

Zakres usług

Nasze usługi precyzyjnie dostosowujemy do określonych potrzeb klienta. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

 • podmiotów ubiegających się o dotacje unijne
 • przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji
 • firm start-up
 • jednostek naukowych (uczelnie, instytuty)
 • funduszy inwestycyjnych (Venture Capital)
 • firm doradczych

Zdajemy sobie sprawę z tego, że własność intelektualna to obecnie najważniejszy składnik wartości każdego przedsiębiorstwa. Dlatego też przykładamy szczególną uwagę do tego, aby naszym klientom zapewnić usługi najwyższej jakości.

Jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2008 przyznanym przez TÜV RHEINLAND:

ISO-9001-2015

Zakres certyfikacji obejmuje usługi związane z prawami własności intelektualnej (w tym przemysłowej) oraz ich ochroną w Polsce i za granicą.