Author Archives: admin

Case studies

W naszej kancelarii chętnie podejmujemy ciekawe wyzwania.

Poniżej przykłady tego typu działań, które prowadziliśmy dla naszych klientów:

Szkolenie dla kadry inżynierskiej

Przeprowadziliśmy kilkudniowe szkolenie dla ok. 60-osobowj grupy inżynierów w firmie z sektora IT. Szkolenie obejmowało:

 • wprowadzenie w zagadnienia ochrony własności przemysłowej,
 • przedstawienie procesu ubiegania się o patent na przykładzie postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym,
 • specyficzne kwestie związane z ochroną patentową programów komputerowych,
 • przykłady istotnych patentów z obszaru działań klienta,
 • instruktaż „jak czytać dokumenty patentowe”,
 • praktyczne zasady korzystania z darmowych patentowych baz danych.

Szkolenie dla finansistów

Przeprowadziliśmy całodniowe szkolenie dla ok. 20-osobowej grupy specjalistów z dziedziny finansów. Szkolenie obejmowało:

 • rodzaje praw własności intelektualnej,
 • sposoby ochrony własności przemysłowej,
 • procedury uzyskania ochrony w ramach patentu polskiego, europejskiego, amerykańskiego i procedurę zgłoszenia międzynarodowego, z określeniem kosztów i czasu trwania postępowania,
 • analizę treści dokumentów patentowych,
 • sposoby wyszukiwania informacji w patentowych bazach danych.

Międzynarodowa ochrona wynalazku

Dla naszego klienta, który dokonał międzynarodowego zgłoszenia patentowego, przeprowadziliśmy dokładną analizę raportu ze stanu techniki, określając praktyczne szanse na uzyskanie patentu.

Następnie, koordynowaliśmy procedury zgłoszeniowe wynalazku w:

 • Europejskim Urzędzie Patentowym
 • w Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii, Kanadzie, Korei Pd., Meksyku, Rosji oraz USA (za pośrednictwem współpracujących z nami kancelariami w poszczególnych krajach)

Identyfikacja i pozyskanie praw własności przemysłowej

Dla naszego klienta planującego inwestycję w nowe technologie i starającego się o dotacje z Programu Innowacyjnego Operacyjna Gospodarka przygotowaliśmy:

 • zestawienie dostępnych na rynku technologii objętych prawami własności przemysłowej
 • prowadziliśmy negocjacje z wybranymi przez klienta dostawcami
 • prowadziliśmy proces podpisania umowy o nabycie udziału w prawach własności przemysłowej

Dzięki powyższym działaniom, klient uzyskał współwłasność technologii, co było istotnym czynnikiem na etapie uzyskania przez niego dotacji.

Dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej:

Dla kilkunastu naszych klientów, we współpracy z doradcami ds. funduszy unijnych, uzyskaliśmy dofinansowanie na ochronę patentową za granicą (zwłaszcza w Europie i w USA). Kwota pozyskanych dotacji (działanie 5.4.1 POIG) dla każdego z wniosków wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł (dotacja pokrywa do 70% kosztów postępowania).

Software patents

Software patents – patenty na oprogramowanie

Patent europejski jest instrumentem zapewniającym skuteczną ochronę algorytmów, które prowadzą do efektów technicznych.

Stanowisko europejskiego urzędu patentowego, które uważane jest za ogólnie sprzyjające ochronie patentowej oprogramowania, jest od lat przedmiotem zagorzałych sporów.

Najnowsza decyzja rozszerzonej komisji odwoławczej (G3/08 z dnia 12 maja 2010r.) potwierdziła spójność orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie patentów związanych z programami komputerowymi. Tym samym, urząd będzie kontynuował ocenę tego typu rozwiązań zgodnie z zasadami, według których:

 • rozwiązania, które zastrzegane są wprost jako „program komputerowy” można uznać się za wynalazki, jeśli wywołują pewien efekt techniczny,
 • efekt techniczny nie musi dotyczyć oddziaływania na obiekty w świecie rzeczywistym, może to być np. usprawnienie wymiany danych pomiędzy programami komputerowymi,
 • rozwiązania zastrzegane jako „sposób realizowany przy pomocy komputera” czy „nośnik z programem komputerowym” zawsze uznaje się za wynalazki, ponieważ nie są to „programy komputerowe jako takie”.

W kancelarii EUPATENT.PL na bieżąco śledzimy rozwój orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również sądów krajów europejskich i USA.

Klientom z sektora informatyki, elektroniki, telekomunikacji oferujemy następujące usługi:

 • szkolenia wskazujące możliwości patentowania rozwiązań informatycznych;
 • analizę projektu w celu wskazania rozwiązań informatycznych podlegających ochronie patentowej;
 • badanie czystości patentowej projektu (wskazanie potencjalnie naruszanych patentów, propozycje obejścia tych patentów);
 • wniesienie sprzeciwu do Europejskiego Urzędu Patentowego przeciwko udzielonym patentom.

Szkolenia

Szkolenia w zakresie własności przemysłowej

Wiedza z zakresu praw własności przemysłowej jest złożona i skomplikowana, a decyzje powinny być podejmowane w ścisłej współpracy ze specjalistą, takim jak rzecznik patentowy.

Jednak wiele czynności wstępnych, takich jak identyfikacja rozwiązań o potencjale ochronnym, wstępne badania stanu techniki czy wstępny opis rozwiązań do patentowania, może być z powodzeniem wykonywanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników w firmie.

Dla tych z Państwa, którzy planują systematyczną ochronę swoich praw własności przemysłowej, chętnie przybliżamy specjalistyczną wiedzę w zakresie dostosowanym do ich potrzeb. Takie spotkania pomagają w nawiązaniu bliższej i skuteczniejszej współpracy.

Szkolenia kierowane do inżynierów

W przedsiębiorstwach z dobrze funkcjonującym systemem ochrony własności przemysłowej, innowacje techniczne są identyfikowane już na etapie ich tworzenia przez inżynierów.

Na naszych szkoleniach przedstawiamy zasady badania zdolności patentowej wynalazków, tak aby inżynierowie potrafili wstępnie określić, które z ich rozwiązań mają potencjał na uzyskanie ochrony.

Przedstawiamy zasady korzystania z baz patentowych i skutecznie sposoby analizy skomplikowanej dokumentacji patentowej, co pozwala Państwu na wykonanie wstępnej analizy rozwiązań konkurencji we własnym zakresie.

Szkolenia kierowane do dyrektorów i zarządu firmy

Do sprawnego funkcjonowania systemu ochrony niezbędne jest zarządzanie nim przez osoby z wiedzą strategiczną w tym zakresie.

Na szkoleniach strategicznych przedstawiamy Państwu ogólne założenia ochrony własności przemysłowej, analizę działalności firm konkurencyjnych w tym zakresie oraz przykłady działań, które mogą zostać podjęte w Państwa przedsiębiorstwie.

Dla ułatwienia planowania dalszych zadań przedstawiamy szczegóły procedur postępowania przed urzędami i wymagane nakłady czasowe i finansowe.

Szkolenia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych

Dla tych z Państwa, którzy planują utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej, oferujemy systematyczne szkolenia pracowników działu. W szczególności, oferujemy długoterminowe (zasadniczo 3-letnie) szkolenie przygotowujące pracownika do uzyskania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego, co pozwali Państwu na dalsze samodzielne prowadzenie spraw ochrony własności przemysłowej.

pencil-right

Doradztwo

Doradztwo strategiczne

Dążymy do tego, aby kontakt z Państwem nie zakończył się na wykonaniu jednego zlecenia, a przerodził się w długotrwałą i owocną współpracę, której efektem będzie zwiększenie Państwa potencjału innowacyjnego i ochrona wypracowanych rozwiązań.

W tym celu oferujemy:

Audyt ochrony własności przemysłowej Klienta

W ramach audytu:

 • określamy potencjał innowacyjny obszaru Państwa działalności
 • oceniamy aktualny poziom ochrony rozwiązań Państwa i konkurentów
 • przedstawiamy propozycje możliwych usprawnień

Opracowanie strategii ochrony własności przemysłowej

Po zakończonym audycie pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii ochrony innowacji. Opracowujemy procedury dostosowane do specyfiki Państwa działalności. Określamy optymalne sposoby ochrony (patenty, wzory, znaki towarowe), obszary terytorialne ochrony (porównujemy koszty uzyskania ochrony w danym kraju do potencjalnej wartości patentu w tym kraju). Przedstawiając nakłady finansowe i czasowe ponoszone przy osiąganiu określonych działań, pomagamy Państwu w tworzeniu budżetu celowego. W tym czasie pomagamy uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Tworzenie działu ochrony własności przemysłowej u Klienta

Dla przedsiębiorstw, które posiadają duży potencjał innowacyjny, generujących wiele rozwiązań, optymalną metodą jest utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej. Nasza kancelaria pomoże Państwu w doborze i przeszkoleniu pracowników a także organizacji pracy, w tym podziale zadań, które mogą być prowadzone we własnym zakresie, a które warto zlecić kancelarii zewnętrznej.

Badania patentowe

Światowa literatura patentowa obejmuje ok. 50 milionów dokumentów.

eupatent-article-pic-001Ocenia się, że informacje zawarte w patentach stanowią ok. 80% dostępnej wiedzy technicznej, a to dlatego, że dokument patentowy powinien przedstawiać wynalazek na tyle dokładnie, aby specjalista z danej dziedziny był w stanie zrealizować wynalazek na podstawie opisu patentowego. Zatem dokumenty patentowe zawierają informacje na tyle szczegółowe, że na próżno szukać ich w publikacjach naukowych (obejmujących głównie wiedzę teoretyczną), publikacjach technicznych (instrukcje serwisowe, użytkowania) czy marketingowych (foldery, katalogi).

Abstrakty większości dokumentów patentowych dostępne są w języku angielskim. Natomiast pełne teksty dokumentów dostępne są tylko w języku kraju, który wydał dany patent. Za pomocą specjalistycznych komputerowych systemów tłumaczących możliwe jest ich przetłumaczenie na inne języki, a w szczególności na język angielski. Dzięki międzynarodowemu systemowi klasyfikacji patentowej (International Patent Classification) można sprawnie i skutecznie odnaleźć poszukiwany dokument z danej dziedziny. Oferujemy Państwu badania patentowe w zakresie:

Określenie szans na uzyskanie patentu (badanie zdolności patentowej)

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentach patentowych i innych publikacjach. Niestety, często okazuje się, że rzekomo nowy pomysł został już wcześniej opisany przez inne osoby. W dokumentach patentowych znaleźć można informacje o wielu produktach, które pozostały na etapie prac badawczo-rozwojowych i z różnych względów nie zostały wprowadzone na rynek. W przypadku zidentyfikowania znanych wcześniej analogicznych rozwiązań, jesteśmy w stanie uchronić Państwa przed rozpoczęciem kosztownej procedury patentowania rozwiązania, która w rezultacie zakończyłaby się decyzją odmowną.

Badanie czystości patentowej produktu

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z patentami na terenie krajów, w których planujecie Państwo wprowadzić dany produkt do sprzedaży lub produkcji. Badanie pozwala zidentyfikować patenty, o których naruszenie mogliby Państwo zostać posądzeni. Takie wcześniejsze rozeznanie pozwala na odpowiednio wczesne podjęcie negocjacji w sprawie uzyskania licencji określonych patentów lub wycofanie się z określonego obszaru, aby zminimalizować przyszłe zagrożenia.

Badanie ważności udzielonego patentu

W przypadku, gdyby zostali Państwo pozwani o naruszenie istniejącego patentu lub gdy w wyniku badania czystości patentowej zidentyfikowano zagrażające patenty, warto sprawdzić czy zostały one udzielone z zachowaniem określonych wymogów. Sprawdzamy, czy rozwiązanie objęte danym patentem w momencie zgłoszenia posiadało zdolność patentową, porównując je z wcześniej opublikowanymi dokumentami. Gdy okaże się, że został on udzielony nieprawidłowo, można rozpocząć procedury sprzeciwu lub unieważnienia patentu, unikając tym samym jego naruszenia.
W przypadku patentów europejskich, w wyniku sprzeciwu średnio 1/3 patentów zostaje utrzymana w mocy, 1/3 zostaje ograniczona, a 1/3 unieważniona w całości. W wielu przypadkach badanie ważności patentu prowadzi więc do jego unieważnienia i oddalenia zarzutu o naruszenie.

Ochrona praw

Ochrona praw własności przemysłowej

Własność przemysłowa to unikalne rozwiązania związane z działalnością firmy. Może być ona chroniona za pomocą praw wyłącznych, które obejmują wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi, każde z powyższych praw jest ograniczone do terytorium kraju lub organizacji krajów, które przyznały dane prawo. Dla przykładu, patent polski chroni wynalazek jedynie na terytorium Polski, przy czym jeśli jest to jedyny patent chroniący ten wynalazek, to jego stosowanie w innych krajach jest dopuszczalne.

Kancelaria EUPATENT.PL specjalizuje się w ochronie praw własności przemysłowej za granicą, a w szczególności poprzez europejskie i poza-europejskie prawa ochronne.

Nasze główne obszary działania to:

Patenty europejskie

Ochronę patentową obejmującą wiele krajów europejskich można uzyskać w Europejskim Urzędzie Patentowym z siedzibą w Monachium, do którego składa się zgłoszenie patentowe. Zgłoszenie to jest akceptowane w ramach jednolitej procedury i zasad akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie. Aby po udzieleniu patentu europejskiego uzyskać ochronę w poszczególnych krajach należy jedynie dokonać procedury walidacji patentu. Jest to związane z opłatą urzędową i ewentualnym złożeniem tłumaczenia patentu na język tego kraju.

Patenty europejskie pozwalają na uzyskanie ochrony o zakresie szerszym niż ochrona udzielana niektórymi patentami krajowymi, w tym polskimi. Dotyczy to głównie patentów związanych z programami komputerowymi.

Wzory przemysłowe wspólnotowe

Wzory przemysłowe pozwalają na skuteczną ochronę wizualnej strony produktu, jeśli nie jest ona związana z cechami technicznymi i tym samym nie podlega ochronie patentowej. Po zarejestrowaniu wzoru wspólnotowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante uzyskuje się ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Taka procedura jest szybka (trwa ok. 1 miesiąca) i względnie niedroga.

Ochrona własności przemysłowej poza terytorium Europy

Z myślą o naszych klientach, którzy eksportują towary na rynki pozaeuropejskie, utrzymujemy stały kontakt z zagranicznymi kancelariami, które mogą skutecznie ich reprezentować w danym kraju.

Prowadzimy patentowe zgłoszenia międzynarodowe (PCT), dzięki którym łatwiej jest uzyskać ochronę wynalazku w wielu krajach. W trakcie prowadzenia sprawy przez kancelarie zagranicznie przekazujemy im szczegółowe instrukcje działania, co pozwala na istotne obniżenie kosztów w porównaniu do standardowego postępowania.

Firmy doradcze

Firmy doradcze

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – firmy doradztwa w zakresie funduszy unijnych, podatkowego, zarządzania przedsiębiorstwem – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza projektu w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • analiza istniejącego portfolio praw, weryfikacja stanu prawnego
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – fundusze inwestycyjne – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza projektu w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • analiza istniejącego portfolio praw, weryfikacja stanu prawnego
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)

Jednostki naukowe

Jednostki naukowe

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – jednostki naukowe, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • dokonywanie zgłoszeń patentowych polskich, europejskich, międzynarodowych (PCT) i zagranicznych
 • umowy licencyjne

Start-up

Start-up

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – firmy start-up – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • opracowanie dokumentacji dla inwestorów
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – przedsiębiorcy – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza działalności firm konkurencyjnych
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • ochrona wzorów przemysłowych
 • ochrona znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP
 • prowadzenie postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Alicante
 • prowadzenie zgłoszeń międzynarodowych (PCT) i faz krajowych na całym świecie
 • unieważnianie praw konkurencji
 • zarządzanie portfolio praw własności przemysłowej
 • umowy licencyjne
 • spory sądowe z zakresu własności przemysłowej
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Mamy duże doświadczenie w doradztwie i świadczeniu kompleksowych usług dla podmiotów ubiegających się o dotacje unijne.

Najczęściej wybierane usługi z tego zakresu obejmują:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • zgłoszenia do urzędu patentowego w celu uzyskania sprawozdania o stanie techniki
 • ochrona patentowa technologii
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • ochrona wzorów przemysłowych
 • ochrona znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne

Zgłoszenia patentowe PCT

Zgłoszenia patentowe PCT

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT (International Patent Application, Patent Cooperation Treaty) to instrument ułatwiający procedurę ochrony patentowej w wielu krajach.

Zgłaszający z Polski, chcący uzyskać ochronę patentową za granicą, powinni rozpocząć procedurę patentowania od dokonania zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Następnie, w ciągu 12 miesięcy należy dokonać zgłoszeń zagranicznych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa z pierwszego zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Po 12 miesiącach od pierwszego zgłoszenia zastrzeżenie pierwszeństwa nie jest już możliwe.

Dla każdego ze zgłoszeń zagranicznych prowadzona jest następnie indywidualna procedura przed właściwym krajowym lub regionalnym urzędem patentowym.

Schemat takiej procedury wygląda następująco:

zgl-pat-pct-1

Alternatywą dla dokonywania wielu zgłoszeń zagranicznych w ciągu 12 miesięcy jest dokonanie jednego zgłoszenia PCT. System PCT nadzorowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii.

Dla każdego zgłoszenia PCT sporządzane jest międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (International Search Report, ISR), które określa wstępne szanse na uzyskanie patentu. Gdy sprawozdanie jest niekorzystne, możliwe jest złożenie wniosku o szczegółowe badanie międzynarodowe (International Preliminary Examination, IPE).

Po uzyskaniu potwierdzenia patentowalności rozwiązania należy dokonać zgłoszeń w tych krajach, w których zgłaszający chciałby uzyskać ochronę, w ciągu 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. Procedura PCT umożliwia więc uzyskanie wstępnej opinii nt. patentowalności wynalazku oraz odsunięcie w czasie kosztów związanych z wieloma zgłoszeniami krajowymi.

Schemat procedury PCT wygląda następująco:

zgl-pat-pct-2

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT. Dla naszych klientów dokonaliśmy już kilkudziesięciu zgłoszeń PCT. Dla wielu z nich prowadziliśmy dalsze postępowanie w ramach faz krajowych we współpracy z kancelariami zagranicznymi (w krajach takich jak USA, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Indie).

Wspólnotowe znaki towarowe

Wspólnotowe znaki towarowe

Znak wspólnotowy (Community Trademark, CTM) pozwala na skuteczną ochronę znaków towarowych na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Znak wspólnotowy, podobnie jak krajowy znak towarowy, to oznaczenie które można przedstawić w sposób graficzny i które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne znaki to znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne.

Jako wspólnotowy znak towarowy mogą być chronione te oznaczenia, które nie są identyczne lub podobne do znaków wcześniej zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towarów. Przeszkodą w rejestracji znaku wspólnotowego mogą być wcześniej zarejestrowane znaki wspólnotowe oraz krajowe.

Procedura rejestracji znaku wspólnotowego nie obejmuje merytorycznego badania podobieństwa znaku do wcześniej zarejestrowanych znaków. Każdy zgłaszany znak wspólnotowy jest publikowany w ciągu ok. 2 miesięcy od zgłoszenia, po czym rozpoczyna się 3-miesięczny okres, w którym strony trzecie mogą zgłosić sprzeciw przeciwko rejestracji danego znaku. Jeśli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony, znak jest rejestrowany. Cała procedura rejestracji trwa około 6 miesięcy.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji znaków wspólnotowych.

Wspólnotowe wzory przemysłowe

Wspólnotowe wzory przemysłowe

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (Registered Community Design, RCD) to skuteczny i niedrogi instrument ochrony wzorów przemysłowych.

Wzór przemysłowy chroni wygląd produktu, wynikający z jego linii, konturów, kolorów, kształtu, tektury lub materiału z którego produkt został wykonany. Chronione mogą być wzory, które są nowe (ewentualnie zgłoszone nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ich upublicznienia) oraz posiadają indywidualny charakter (tj. wywołują na użytkowniku odmienne wrażenie, niż wzory znane dotychczas).

Wzory wspólnotowe rejestrowane są przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Procedura rejestracji obejmuje głównie badanie formalne i trwa około 2 tygodni. Zarejestrowany wzór uzyskuje ochronę na okres 5 lat we wszystkich państwach państw Unii Europejskiej. Ochrona ta może zostać przedłużona maksymalnie do 25 lat.

Wzory przemysłowe służą zwłaszcza do ochrony produktów charakteryzujących się indywidualnym wzornictwem, na przykład: mebli, armatury, ceramiki, tkanin, odzieży.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji wzorów wspólnotowych, dla naszych klientów uzyskaliśmy rejestrację kilkudziesięciu wzorów.

Patent wspólnotowy

Patent wspólnotowy (Community patent)

Ochrona patentowa w Europie jest obecnie realizowana przez dwa systemy: krajowe systemy patentowe i europejski system patentowy.

Obecny system patentu europejskiego umożliwia uzyskanie patentu w jednej procedurze prowadzonej przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jednak po uzyskaniu patentu konieczna jest jego walidacja w każdym z krajów, w których właściciel patentu chce uzyskać ochronę, co w wielu krajach wymaga konieczności złożenia tłumaczenia opisu patentowego na język krajowy. Następnie, w celu utrzymania ochrony należy wnosić opłaty za utrzymanie w mocy odrębnie dla każdego z krajów.

Patent jednolity (inaczej, patent wspólnotowy) to nowy instrument ochrony patentowej, który wejdzie w życie najprawdopodobniej w 2014r. Patent jednolity będzie udzielany przez Europejski Urząd Patentowy na zasadach analogicznych dla obecnych patentów europejskich. Uproszczona zostanie jednak procedura po przyznaniu patentu – zamiast wymaganej dotychczas walidacji w wybranych krajach, możliwe będzie złożenie wniosku o przyznanie patentu jednolitego, który uzyska ochronę we wszystkich krajach należących do systemu patentu jednolitego. Uzyskanie ochrony na patent jednolity nie będzie wymagało składania tłumaczeń na języki krajowe. Utrzymanie patentu jednolitego w mocy na terenie wszystkich krajów będzie wymagało wniesienia tylko jednej corocznej opłaty.

Patent jednolity wzbudza w Polsce duże kontrowersje. Z jednej strony podnoszone są głosy, że system będzie sprzyjał rozwojowi innowacyjności, gdyż pozwoli na uzyskanie szerokiej terytorialnie ochrony przy znacznie niższych kosztach niż koszty związane z obecnym patentem europejskim. Z drugiej strony jednak pojawiają się argumenty, że system znacznie ograniczy swobodę działania niewielkich przedsiębiorstw, których nie będzie stać na kosztowne badania czystości patentowej patentów jednolitych w językach obcych.

System patentu jednolitego jest wciąż na etapie organizacyjnym. Wejdzie on w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r., po podpisaniu przez 13 państw członkowskich porozumienia w sprawie sądu patentowego (Unified Patent Court).

Polska nie przystąpiła porozumienia w sprawie systemu patentu jednolitego, a więc patenty jednolite nie będą obowiązywać na terenie Polski.

Jednak podmioty z Polski będą mogły ubiegać się o ochronę patentową w ramach patentu jednolitego. Europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą uprawnieni do prowadzenia procedury uzyskania patentu jednolitego w pełnym zakresie.

Zakres ochrony patentu europejskiego

Zakres ochrony patentu europejskiego

Patent europejski przyznaje jego właścicielowi w każdym państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie.

Polska przystąpiła do Konwencji o patencie europejskim 1 marca 2004r. i tylko patenty europejskie zgłoszone po tej dacie mogą być chronione w Polsce. Ilość patentów europejskich, które uzyskują ochronę w Polsce systematycznie rośnie – tylko w 2012r. dokonano w Polsce walidacji ok. 6700 patentów europejskich (przy ok. 2700 patentów polskich).

Jak udzielany jest patent europejski?

Jak udzielany jest
patent europejski?

Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) z siedzibą w Monachium www.epo.org), na podstawie Konwencji o patencie europejskim. Umożliwia on uzyskanie ochrony na wynalazek w 34 państwach członkowskich Konwencji.

Postępowanie o udzielenie patentu toczy się w ramach zharmonizowanej procedury przed EPO. Po wydaniu przez urząd decyzji o przyznaniu patentu, właściciel patentu przeprowadza tzw. procedurę walidacji w krajach, w których patent europejski ma być chroniony. Ze względu na wysokość opłat, większość patentów europejskich utrzymywana jest w mocy tylko w niektórych krajach.

Procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym

Uzyskanie patentu europejskiego trwa ok. 3-4 lat od momentu dokonania zgłoszenia. Czas ten jest zależny od skomplikowania sprawy i ilości podobnych rozwiązań wskazanych przez eksperta.

Poniższy wykres prezentuje typowe etapy prowadzenia sprawy przed Europejskim Urzędem Patentowym

Etapy postępowania przed Europejskim Urzędem
Dla średniego czasu postępowania o udzielenie patentu – 4 lata

1rok 3rok 4rok faza krajowa
Procedura
zgłoszeniowa
Raport
z badania
Procedura
udzielenia patentu
Walidacja
Raport
z poszukiwań
Odpowiedź na
ewentualne zarzuty
Odpowiedź na
ewentualne zarzuty
Utrzymanie
w mocy – 3 rok
Utrzymanie
w mocy – 4 rok
Krajowe opłaty okresowe
za ochronę

Procedura zgłoszeniowa

Na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta opracowujemy opis europejskiego zgłoszenia patentowego w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem polskiego urzędu patentowego, zgodnie z wymogami prawa polskiego. Na tym etapie należy dokonać opłaty za zgłoszenie (105 EUR) i za poszukiwania (1105 EUR).

Raport z poszukiwań

Po ok. 3-6 miesiącach otrzymujemy raport z poszukiwań wraz z opinią o patentowalności wynalazku, sporządzony przez eksperta z Europejskiego Urzędu Patentowego. Raport ten przedstawia dokumenty ze stanu techniki, które ekspert uważa za zbliżone do zgłaszanego wynalazku. Otrzymana opinia pozwala na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania:

– jeśli nie wskazuje dokumentów podważających nowość lub nieoczywistość rozwiązania – przyznanie patentu jest wysoce prawdopodobne

– jeśli wskazuje dokumenty podważające nowość lub nieoczywistość rozwiązania – przygotowujemy opinię wskazującą, na ile trafne są uwagi eksperta i jaki zakres ochrony możliwy jest naszym zdaniem do uzyskania. Na tej podstawie klient podejmuje decyzję co do dalszych kroków w postępowaniu.

Odpowiedź na ewentualne zarzuty wskazane w raporcie z poszukiwań

W przypadku decyzji o kontynuowaniu postępowania, należy przesłać do urzędu odpowiedź, która może zawierać korektę (np. zawężenie) zakresu żądanej ochrony (zastrzeżeń patentowych).

Raport z badania

Po 2 latach od daty zgłoszenia należy wpłacić opłatę za badanie (1480 EUR) i za wyznaczenie krajów do ochrony (525 EUR). Urząd przesyła nam raport z badania, który zawiera wstępną decyzję o przyznaniu patentu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Odpowiedź na ewentualne zarzuty wskazane w raporcie z badań

W przypadku, gdy klient podjął decyzję o kontynuowaniu postępowania, należy przesłać wyjaśnienia dotyczące ewentualnych zarzutów. Urząd umożliwia ok. 2-3 krotne przesyłanie odpowiedzi na piśmie, w przypadku gdy po trzeciej odpowiedzi urząd podtrzymuje swoją decyzję o nieprzyznaniu ochrony, wtedy odbywa się postępowanie ustne.

Utrzymanie w mocy

Od 2 roku po dokonaniu zgłoszenia, co roku należy wnosić opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy. Opłaty wzrastają w kolejnych latach (3 rok: 420 EUR, 4 rok: 525 EUR).

Procedura udzielenia patentu

Po wydaniu przez urząd decyzji o udzieleniu patentu, przesyła się tłumaczenie zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki urzędowe (niemiecki, francuski) oraz wpłaca się opłatę za przyznanie patentu (790 EUR).

Walidacja

Po uzyskaniu decyzji o udzieleniu patentu, w ciągu zwykle 3 miesięcy należy przeprowadzić tzw. walidację patentu w wybranych krajach, w których klient chciałby uzyskać ochronę. W tych, w których walidacja nie zostanie przeprowadzona, patent nie będzie chroniony. W niektórych krajach, które przystąpiły do Porozumienia Londyńskiego (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania), walidacja wymaga jedynie dokonania określonych opłat urzędowych. W innych (np. Hiszpania, Włochy) walidacja wymaga dokonania opłat urzędowych i przesłania tłumaczenia opisu patentowego na język danego kraju.

Krajowe opłaty okresowe za ochronę

krajach, w których dokonano walidacji, aby utrzymać ochronę patentu, co roku należy wnosić opłaty za ochronę.

Czym się zajmujemy?

Czym się
zajmujemy?

W kancelarii EUPATENT.PL zajmujemy się pełnym zakresem postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w sprawie patentów europejskich. Oferujemy:

 • prowadzenie postępowania postępowanie o udzielenie patentu europejskiego
 • postępowanie sprzeciwowe przeciwko już udzielonym patentom europejskim
 • postępowanie odwoławcze przeciwko decyzjom wydanym przez urząd w sprawie patentów europejskich

W ramach współpracy z kancelariami zagranicznymi oferujemy walidację patentów europejskich we wszystkich państwach członkowskich Konwencji.

Od 2014r., jeśli wejdą w życie regulacje dotyczące patentu jednolitego, europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą również uprawnieni do prowadzenia postępowań w sprawie uzyskania patentu jednolitego (zwanego wcześniej patentem wspólnotowym). Patent jednolity umożliwi uzyskanie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności odrębnej walidacji w każdym z krajów.

Dofinansowanie

Dofinansowanie na ochronę praw własności przemysłowej

Unia Europejska umożliwia dotowanie ochrony praw własności przemysłowej w oparciu o Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”. W ten sposób można dofinansować dwa typy projektów:

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

Dofinansowaniu podlegają koszty przygotowania oraz prowadzenia postępowania w sprawie ochrony wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne (w tym Europejski Urząd Patentowy oraz OHIM) lub międzynarodowe (PCT) organy ochrony własności przemysłowej. Koszty mogą zostać pokryte w zakresie do 70% kosztów urzędowych i pełnomocnika. Wysokość wsparcia dla jednego projektu to od 2 do 400 tys. zł.

Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej

Dofinansowaniu podlegają koszty, które są związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Koszty mogą zostać pokryte w zakresie do 45% kosztów urzędowych i pełnomocnika.

Współpracujemy ze konsultantami w zakresie funduszy unijnych, dzięki czumu skutecznie pomagamy naszym klientom w uzyskaniu środków dla powyższych działań.