Monthly Archives: Czerwiec 2013

Zgłoszenia patentowe PCT

Zgłoszenia patentowe PCT

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT (International Patent Application, Patent Cooperation Treaty) to instrument ułatwiający procedurę ochrony patentowej w wielu krajach.

Zgłaszający z Polski, chcący uzyskać ochronę patentową za granicą, powinni rozpocząć procedurę patentowania od dokonania zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Następnie, w ciągu 12 miesięcy należy dokonać zgłoszeń zagranicznych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa z pierwszego zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Po 12 miesiącach od pierwszego zgłoszenia zastrzeżenie pierwszeństwa nie jest już możliwe.

Dla każdego ze zgłoszeń zagranicznych prowadzona jest następnie indywidualna procedura przed właściwym krajowym lub regionalnym urzędem patentowym.

Schemat takiej procedury wygląda następująco:

zgl-pat-pct-1

Alternatywą dla dokonywania wielu zgłoszeń zagranicznych w ciągu 12 miesięcy jest dokonanie jednego zgłoszenia PCT. System PCT nadzorowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii.

Dla każdego zgłoszenia PCT sporządzane jest międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (International Search Report, ISR), które określa wstępne szanse na uzyskanie patentu. Gdy sprawozdanie jest niekorzystne, możliwe jest złożenie wniosku o szczegółowe badanie międzynarodowe (International Preliminary Examination, IPE).

Po uzyskaniu potwierdzenia patentowalności rozwiązania należy dokonać zgłoszeń w tych krajach, w których zgłaszający chciałby uzyskać ochronę, w ciągu 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. Procedura PCT umożliwia więc uzyskanie wstępnej opinii nt. patentowalności wynalazku oraz odsunięcie w czasie kosztów związanych z wieloma zgłoszeniami krajowymi.

Schemat procedury PCT wygląda następująco:

zgl-pat-pct-2

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT. Dla naszych klientów dokonaliśmy już kilkudziesięciu zgłoszeń PCT. Dla wielu z nich prowadziliśmy dalsze postępowanie w ramach faz krajowych we współpracy z kancelariami zagranicznymi (w krajach takich jak USA, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Indie).

Wspólnotowe znaki towarowe

Wspólnotowe znaki towarowe

Znak wspólnotowy (Community Trademark, CTM) pozwala na skuteczną ochronę znaków towarowych na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Znak wspólnotowy, podobnie jak krajowy znak towarowy, to oznaczenie które można przedstawić w sposób graficzny i które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne znaki to znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne.

Jako wspólnotowy znak towarowy mogą być chronione te oznaczenia, które nie są identyczne lub podobne do znaków wcześniej zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towarów. Przeszkodą w rejestracji znaku wspólnotowego mogą być wcześniej zarejestrowane znaki wspólnotowe oraz krajowe.

Procedura rejestracji znaku wspólnotowego nie obejmuje merytorycznego badania podobieństwa znaku do wcześniej zarejestrowanych znaków. Każdy zgłaszany znak wspólnotowy jest publikowany w ciągu ok. 2 miesięcy od zgłoszenia, po czym rozpoczyna się 3-miesięczny okres, w którym strony trzecie mogą zgłosić sprzeciw przeciwko rejestracji danego znaku. Jeśli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony, znak jest rejestrowany. Cała procedura rejestracji trwa około 6 miesięcy.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji znaków wspólnotowych.

Wspólnotowe wzory przemysłowe

Wspólnotowe wzory przemysłowe

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (Registered Community Design, RCD) to skuteczny i niedrogi instrument ochrony wzorów przemysłowych.

Wzór przemysłowy chroni wygląd produktu, wynikający z jego linii, konturów, kolorów, kształtu, tektury lub materiału z którego produkt został wykonany. Chronione mogą być wzory, które są nowe (ewentualnie zgłoszone nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ich upublicznienia) oraz posiadają indywidualny charakter (tj. wywołują na użytkowniku odmienne wrażenie, niż wzory znane dotychczas).

Wzory wspólnotowe rejestrowane są przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Procedura rejestracji obejmuje głównie badanie formalne i trwa około 2 tygodni. Zarejestrowany wzór uzyskuje ochronę na okres 5 lat we wszystkich państwach państw Unii Europejskiej. Ochrona ta może zostać przedłużona maksymalnie do 25 lat.

Wzory przemysłowe służą zwłaszcza do ochrony produktów charakteryzujących się indywidualnym wzornictwem, na przykład: mebli, armatury, ceramiki, tkanin, odzieży.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji wzorów wspólnotowych, dla naszych klientów uzyskaliśmy rejestrację kilkudziesięciu wzorów.

Patent wspólnotowy

Patent wspólnotowy (Community patent)

Ochrona patentowa w Europie jest obecnie realizowana przez dwa systemy: krajowe systemy patentowe i europejski system patentowy.

Obecny system patentu europejskiego umożliwia uzyskanie patentu w jednej procedurze prowadzonej przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jednak po uzyskaniu patentu konieczna jest jego walidacja w każdym z krajów, w których właściciel patentu chce uzyskać ochronę, co w wielu krajach wymaga konieczności złożenia tłumaczenia opisu patentowego na język krajowy. Następnie, w celu utrzymania ochrony należy wnosić opłaty za utrzymanie w mocy odrębnie dla każdego z krajów.

Patent jednolity (inaczej, patent wspólnotowy) to nowy instrument ochrony patentowej, który wejdzie w życie najprawdopodobniej w 2014r. Patent jednolity będzie udzielany przez Europejski Urząd Patentowy na zasadach analogicznych dla obecnych patentów europejskich. Uproszczona zostanie jednak procedura po przyznaniu patentu – zamiast wymaganej dotychczas walidacji w wybranych krajach, możliwe będzie złożenie wniosku o przyznanie patentu jednolitego, który uzyska ochronę we wszystkich krajach należących do systemu patentu jednolitego. Uzyskanie ochrony na patent jednolity nie będzie wymagało składania tłumaczeń na języki krajowe. Utrzymanie patentu jednolitego w mocy na terenie wszystkich krajów będzie wymagało wniesienia tylko jednej corocznej opłaty.

Patent jednolity wzbudza w Polsce duże kontrowersje. Z jednej strony podnoszone są głosy, że system będzie sprzyjał rozwojowi innowacyjności, gdyż pozwoli na uzyskanie szerokiej terytorialnie ochrony przy znacznie niższych kosztach niż koszty związane z obecnym patentem europejskim. Z drugiej strony jednak pojawiają się argumenty, że system znacznie ograniczy swobodę działania niewielkich przedsiębiorstw, których nie będzie stać na kosztowne badania czystości patentowej patentów jednolitych w językach obcych.

System patentu jednolitego jest wciąż na etapie organizacyjnym. Wejdzie on w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r., po podpisaniu przez 13 państw członkowskich porozumienia w sprawie sądu patentowego (Unified Patent Court).

Polska nie przystąpiła porozumienia w sprawie systemu patentu jednolitego, a więc patenty jednolite nie będą obowiązywać na terenie Polski.

Jednak podmioty z Polski będą mogły ubiegać się o ochronę patentową w ramach patentu jednolitego. Europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą uprawnieni do prowadzenia procedury uzyskania patentu jednolitego w pełnym zakresie.