Jak udzielany jest patent europejski?

Jak udzielany jest
patent europejski?

Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) z siedzibą w Monachium www.epo.org), na podstawie Konwencji o patencie europejskim. Umożliwia on uzyskanie ochrony na wynalazek w 34 państwach członkowskich Konwencji.

Postępowanie o udzielenie patentu toczy się w ramach zharmonizowanej procedury przed EPO. Po wydaniu przez urząd decyzji o przyznaniu patentu, właściciel patentu przeprowadza tzw. procedurę walidacji w krajach, w których patent europejski ma być chroniony. Ze względu na wysokość opłat, większość patentów europejskich utrzymywana jest w mocy tylko w niektórych krajach.

Procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym

Uzyskanie patentu europejskiego trwa ok. 3-4 lat od momentu dokonania zgłoszenia. Czas ten jest zależny od skomplikowania sprawy i ilości podobnych rozwiązań wskazanych przez eksperta.

Poniższy wykres prezentuje typowe etapy prowadzenia sprawy przed Europejskim Urzędem Patentowym

Etapy postępowania przed Europejskim Urzędem
Dla średniego czasu postępowania o udzielenie patentu – 4 lata

1rok 3rok 4rok faza krajowa
Procedura
zgłoszeniowa
Raport
z badania
Procedura
udzielenia patentu
Walidacja
Raport
z poszukiwań
Odpowiedź na
ewentualne zarzuty
Odpowiedź na
ewentualne zarzuty
Utrzymanie
w mocy – 3 rok
Utrzymanie
w mocy – 4 rok
Krajowe opłaty okresowe
za ochronę

Procedura zgłoszeniowa

Na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta opracowujemy opis europejskiego zgłoszenia patentowego w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem polskiego urzędu patentowego, zgodnie z wymogami prawa polskiego. Na tym etapie należy dokonać opłaty za zgłoszenie (105 EUR) i za poszukiwania (1105 EUR).

Raport z poszukiwań

Po ok. 3-6 miesiącach otrzymujemy raport z poszukiwań wraz z opinią o patentowalności wynalazku, sporządzony przez eksperta z Europejskiego Urzędu Patentowego. Raport ten przedstawia dokumenty ze stanu techniki, które ekspert uważa za zbliżone do zgłaszanego wynalazku. Otrzymana opinia pozwala na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania:

– jeśli nie wskazuje dokumentów podważających nowość lub nieoczywistość rozwiązania – przyznanie patentu jest wysoce prawdopodobne

– jeśli wskazuje dokumenty podważające nowość lub nieoczywistość rozwiązania – przygotowujemy opinię wskazującą, na ile trafne są uwagi eksperta i jaki zakres ochrony możliwy jest naszym zdaniem do uzyskania. Na tej podstawie klient podejmuje decyzję co do dalszych kroków w postępowaniu.

Odpowiedź na ewentualne zarzuty wskazane w raporcie z poszukiwań

W przypadku decyzji o kontynuowaniu postępowania, należy przesłać do urzędu odpowiedź, która może zawierać korektę (np. zawężenie) zakresu żądanej ochrony (zastrzeżeń patentowych).

Raport z badania

Po 2 latach od daty zgłoszenia należy wpłacić opłatę za badanie (1480 EUR) i za wyznaczenie krajów do ochrony (525 EUR). Urząd przesyła nam raport z badania, który zawiera wstępną decyzję o przyznaniu patentu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Odpowiedź na ewentualne zarzuty wskazane w raporcie z badań

W przypadku, gdy klient podjął decyzję o kontynuowaniu postępowania, należy przesłać wyjaśnienia dotyczące ewentualnych zarzutów. Urząd umożliwia ok. 2-3 krotne przesyłanie odpowiedzi na piśmie, w przypadku gdy po trzeciej odpowiedzi urząd podtrzymuje swoją decyzję o nieprzyznaniu ochrony, wtedy odbywa się postępowanie ustne.

Utrzymanie w mocy

Od 2 roku po dokonaniu zgłoszenia, co roku należy wnosić opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy. Opłaty wzrastają w kolejnych latach (3 rok: 420 EUR, 4 rok: 525 EUR).

Procedura udzielenia patentu

Po wydaniu przez urząd decyzji o udzieleniu patentu, przesyła się tłumaczenie zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki urzędowe (niemiecki, francuski) oraz wpłaca się opłatę za przyznanie patentu (790 EUR).

Walidacja

Po uzyskaniu decyzji o udzieleniu patentu, w ciągu zwykle 3 miesięcy należy przeprowadzić tzw. walidację patentu w wybranych krajach, w których klient chciałby uzyskać ochronę. W tych, w których walidacja nie zostanie przeprowadzona, patent nie będzie chroniony. W niektórych krajach, które przystąpiły do Porozumienia Londyńskiego (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania), walidacja wymaga jedynie dokonania określonych opłat urzędowych. W innych (np. Hiszpania, Włochy) walidacja wymaga dokonania opłat urzędowych i przesłania tłumaczenia opisu patentowego na język danego kraju.

Krajowe opłaty okresowe za ochronę

krajach, w których dokonano walidacji, aby utrzymać ochronę patentu, co roku należy wnosić opłaty za ochronę.